Návštěvou a využíváním obsahu a služeb internetového magazínu Mamedum.cz (dále jen Magazín) potvrzujete, že souhlasíte s níže uvedenými skutečnostmi a budete se jimi řídit.

Provozovatelem magazínu je Dominik Losman (dále jen Provozovatel – kontakt) a nakládání obsahu magazínu Mamedum.cz, který je chráněn autorským právem, se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon v platném znění. Chcete-li jakýkoliv uveřejněný materiál převzít dle §34 (1) c), upravovat či  jej případně jiným způsobem dále šířit, vyžádejte si prosím předem souhlas Provozovatele Magazínu; bez jeho souhlasu není převzetí dovoleno.

Provozovatel nezaručuje, že informace publikované v rámci Magazínu jsou zcela aktuální, úplné správné nebo pravdivé. Z tohoto důvodu Provozovatel nezodpovídá za případné škody vzniklé v souvislosti s užitím informací uveřejněných na stránkách Magazínu.

Provozovatel přebírá část informací publikovaných v rámci Magazínu z dalších zdrojů, které jsou v takovém případě vždy uvedeny, případně má právo je uveřejnit. Není-li uvedeno jinak, je zdrojem fotografií a grafických materiálů fotobanka Fotolia, Pixabay či Stockvault.

Provozovatel neodpovídá za informace, grafické a jiné materiály a fotografie, které v rámci Magazínu uveřejní třetí osoby, ať už k tomuto dojde s jeho vědomím nebo nikoliv, vyhrazuje si však právo je bez udání důvodů odstranit. Vkladatel zároveň prohlašuje, že nedojde k porušení práv třetích osob a Provozovateli nevznikne žádný závazek vůči třetím osobám. V případě, že bude toto prohlášení Vkladatele mylné či nepravdivé, zavazuje se uhradit Provozovateli Magazínu způsobené škody v plné výši.