dokument

Jak vyřídit stavební povolení?

Sdílet:Share on FacebookTweet about this on Twitter

Stavení povolení vyřizujeme, pokud chceme stavět objekt, jehož zastavěná plocha je větší než 150 m², jinak by postačovalo ohlášení stavby. Pokud místo pro stavbu není v územním plánu obce, musí být vydáno územní rozhodnutí.

Jak vyřídit stavební povolení

Mezi přílohy k žádosti o získání stavebního povolení stavební zákon ukládá:

1) Doklady prokazující vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, pokud nelze tato práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem, a je-li stavebníkem společenství vlastníků jednotek, také smlouvu o výstavbě nebo rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek přijaté podle zvláštního právního předpisu.

2) Projektovou dokumentaci zpracovanou projektantem, která obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situaci stavby, dokladovou část, zásady organizace výstavby a dokumentaci objektů.

3) Plán kontrolních prohlídek stavby a případně plán provedení kontroly spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska jejich budoucího využití zpracovaný nezávislým expertem na náklady stavebníka.

4) Závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady vyžadované zvláštními právními předpisy.

5) Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem.

K bodu 2 projektové dokumentace se podává ve 3 vyhotoveních, pokud je v obci Stavební úřad tak jen ve 2 paré K bodu 4 a 5 je třeba dovysvětlit, že by mělo jít o kladná stanoviska se stavbou od obce, ve které bude stavba stát, od odboru životního prostřední v okresním městě, ČEZu, telekomunikací O2, Hasičů a VaK.

Žádost o stavební povolení poskytuje Stavebnímu úřadu identifikační údaje o stavebníkovi, o pozemku, základní údaje o požadovaném záměru, jeho rozsahu a účelu, způsobu a době provádění, údaj o tom, kdo bude stavební záměr provádět, a vyjádření vlastníka sousední nemovitosti, je-li třeba, aby umožnil provedení stavebního záměru ze své nemovitosti; u dočasné stavby rovněž dobu jejího trvání a návrh úpravy pozemku po jejím odstranění.

Stavební povolení může obsahovat podmínky k provádění stavby, má svoji 2letou platnost. Poplatek je ve výši 5 000 Kč za vydání. Časový interval od získání prvních razítek až k vydání stavebního povolení je průměrně 3 měsíce.