Jak pronajímat nemovitost bez obav aneb pojistit si základní záležitosti tak, abyste snížili nebo zcela odstranili rizika s tím související.

Na realitním trhu se již nějakou dobu tvoří realitní bublina. A nějakou dobu ještě poroste. Pronajímat nemovitost a zajistit si tak pravidelný příjem, nyní vyšší než obvykle, proto může vypadat jako naprosto jasná a bezproblémová volba. Přesto byste neměli pronajmout dům či byt bez rozmyslu, ale naopak si vše pečlivě připravit a dát si pozor na potencionálně rizikové body, jejichž opomenutí vám může v nejlepším případě způsobit nejeden bolehlav. V tom horším spoustu komplikací či finanční ztráty.

Proto níže najdete obecná doporučení pro pronájem nemovitosti.

Klíčem je smlouva o pronájmu nemovitosti

Správně nastavená smlouva o pronájmu by měla obsahovat přinejmenším těchto 8 bodů:

1) identifikace smluvních stran (Bydliště a jména pronajímatele a nájemce)

2) Předmět nájmu (ideálně detailní popis pronajímané nemovitosti – specifikace, zda jde o byt či dům, kde se nachází, v jakém je stavu, součásti vybavení…)

3) Doba trvání nájmu (Vymezení, zda je nájem sjednán na dobu určitou, tedy začíná a končí konkrétním datem od podpisu smlouvy, anebo na dobu neurčitou.) Vypovězení nájmu pronajímatelem je však možné pouze v případech, které povoluje či stanovuje zákon, vypovězení nájmu sjednaného na dobu neurčitou by tak pro vás mohlo představovat nemalé komplikace. Proto je vhodné uzavírat smlouvu o nájmu na dobu určitou s možností automatického prodloužení o sjednané období, nebude-li vypovězena.

4) Nájemné a úhrada nákladů za poskytnuté služby (výše nájmu, datum a interval i způsob úhrady, případně závazek řádně hradit související služby jako dodávky vody, plynu, elektřiny…, včetně termínu vyúčtování záloh nájemce pronajímateli atd.)

5) Peněžní jistota neboli kauce – jedná se o finanční obnos, který nájemce složí pronajímateli při podpisu smlouvy. Nájemce je z něj oprávně hradit případné vzniklé škody například při nehrazení nájmu anebo poškození vybavení nemovitosti nájemcem. Přičemž je pronajímatel povinen nájemci v případě bezproblémového ukončení smlouvy tuto jistinu vrátit v její plné výši. Výše jistiny se v průměru pohybuje na úrovni 3 násobku sjednaného měsíčního nájmu, přičemž maximum, které může pronajímatel požadovat je 6 násobek výše měsíčního nájmu.

6) Práva a povinnosti smluvních stran (například závazek pronajímatele udržovat nemovitost ve stavu, kdy je způsobilá k obývání, závazek včasného odstranění poruch…, v případě nájemce pak například ustanovení, že nesmí v bytě chovat zvíře, za jakých okolností může a nesmí využívat nemovitost k podnikání, právo provádět úpravy nemovitosti pouze se souhlasem pronajímatele, informovat pronajímatele bezprostředně po zjištění vady nemovitosti…)

7) Podnájem – (zda a za jakých podmínek může dát nájemce nemovitost či její část do podnájmu jiným osobám. Například pouze za podmínky, že nemovitost sám trvale obývá, v opačném případě jen s předchozím souhlasem pronajímatele…)

8) Ukončení nájmu – za jakých podmínek může být ukončen či vypovězen, co je nájemce před ukončením nájmu provést – dát do pořádku, ale také zda má nárok vzít si nebo být kompenzován za věci či investice, které do nemovitosti za dobu podnájmu vložil nebo je zde po dohodě s pronajímatelem ponechal…

Součástí smlouvy by měl být  také předávací protokol, tedy listina podrobněji popisující předmět nájmu popsaný v samotné smlouvě o pronájmu (přesný stav a vybavení nemovitosti včetně stavu vodoměru… ke dni, kdy došlo k uzavření smlouvy).

Obecný vzor smlouvy pronájmu nemovitosti – domu/bytu si můžete stáhnout na internetu (a ideálně následně upravit, aby odpovídal konkrétním požadavkům a nárokům). Případně si sjednat sepsání nájemní smlouvy právníkem na míru, pokud chcete mít jistotu, že jste nic neopomenuli.

Na internetu jsme pro vás našli následující obecné vzory smluv o pronájmu, jimiž se můžete inspirovat.

∗Jelikož nejsme autory těchto smluv, neneseme zodpovědnost za jejich správnost v případě, že se je rozhodnete použít.

Mohlo by se vám líbit:

Kvalitní bydlení pro dokonalý život

Sháníte halu? Nechte si ji postavit. Na klíč!

7 chyb, kterých se Češi nejčastěji dopouštějí, když si pořizují svůj první dům

Chcete bydlet luxusně? Víme, jaké možnosti vás nezklamou

Chcete bydlet luxusně? Co takhle Top Rezidence?

Chcete si pronajmout byt? Zkuste velké město